کمپ در نزدیکی فوجی بعد از یک سال و نیم دوباره چشمم به جمال کوه فوجی آشنا شد. این هفته بعد از یک سال و نیم دوباره چشمم به فوجی سان افتاد. آن هم از کنار یک دریاچه زیبا. طبیعت ژاپن آرامش خاصی دارد که…