کودکان موقع پریدن از شکاف بین سکوی مترو و قطار گاهی داخل آن می افتند.