روز دوم که رسیدیم توکیو رفته بودم تا حساب بانکی باز کنم. مدتی طول کشید. وقتی بیرون…