اثر «ماده و فکر» در قلب موزه هنرهای معاصر که در ایران به نام حوض روغن…