United Nations Assistance Mission in Afghanistan


United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)
هیئت یاری رسانی ملل متحد در افغانستان (یوناما)

این ترجمه رسمی عنوان این نهاد سازمان ملل به زبان فارسی است که خود این سازمان از آن استفاده می کند. هر گونه ترجمه دیگری قابل قبول نیست.