توافقنامه خدمات رسانی متقابل به نیروهای نظامی


Acquisition and Cross-Servicing Agreement – ACSA

توافق تامین مایحتاج و خدمات رسانی متقابل (ACSA) میان یک کشور و آمریکا و اخیرا بین کشورهای دیگر امضا می شود تا به نیروهای نظامی یکدیگر خدمات لجستیکی ارائه کنند.