تلفظ صحیح نام وزیر خزانه داری آمریکا چیست؟


Steven Mnuchin
استیون منوشین، وزیر خزانه داری آمریکا
تلفظ قبلی (منوچین) که در رسانه های ایرانی به کار می رود صحیح نبوده، بنابراین تلفظ و املای صحیح جایگزین شود.