سارقی که گفت: نمی‎صرفه!


مرد 42 ساله 5 صبح در ژاپن به یک سوپری شبانه روزی دستبرد زده بعد همان جا منتظر مانده تا پلیس بیاد دستگیرش کنه.
گفته هیچ پول یا پس اندازی ندارم. وقتی به زور فروشنده رو مجبور کردم دخل رو خالی کنه فقط 37000 ین (340 دلار) داشت. گفتم نمیخوام، زنگ بزن پلیس بیاد.

موقع دستگیری 57ین (6000 تومان) داشت.

منبع: توکیو ریپورتر