سانتیگراد یا سلسیوس؛ کدام یک مرسوم‌تر است؟


سلسیوس نام دقیقتری برای این واحد است اما در اخبار ایران و برای مخاطب عام سانتیگراد آشناتر است.

By: via بخش فارسی