ریاضت اعجاب آمیز و مرگبار 1000 روزه ژاپنی


روز 494 ام. چند ساعتی راه نرفته بود که سرش گیج رفت. چند قدم راه می رفت و باز زانو می زد. دستش را روی شمشیر کوتاه ژاپنی که روی کمرش بود برد. عرق کرده بود. توان راه رفتن نداشت. با خودش گفت شاید بالاخره وقت کنار کشیدن رسیده. شاید وقتش رسیده بود که خودش را بکشد.

او کسی نبود جز ریوجون شیونوما، کاهن اعظم معبد بودایی جیگِنجی، دومین فردی که در 1300 سال گذشته ریاضت باورنکردنی واعجاب آمیز 1000 روزه را با موفقیت به پایان رسانده است!

در سایت فارسی رادیو ژاپن در مقدمه مصاحبه با او می خوانیم:

شوگِندو، ریاضت در کوه، سنتی که در زمان قدیم در ژاپن آغاز شد، شامل مراسمی است که فرد روزانه ۱۶ ساعت و به مدت ۱۰۰۰ روز در کوهی با سطحی صخره ای پیاده روی می کند. ریوجون شیونوما، که ۵۱ سال دارد، دومین فردی است که در تاریخ ۱۳۰۰ ساله معبد کینپوسِن جی در استان نارا، موفق شده است که این دوره ریاضتی را به طور کامل انجام دهد. ما از او که اکنون کاهن اعظم معبد جیگِنجی است پرسیدیم که از این مراسم تزکیه نفس دشوار چه درسی آموخته است و چه پیامی برای مردم جهان دارد.

برداشته شده از https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fa/radio/people/201910160600/

برای شنیدن فایل صوتی این برنامه از «دیدار با افراد موفق» اینجا کلیک کنید و یا اینجا بیشتر درباره فرهنگ ژاپن بخوانید.