Data Adequacy (EU) ترجمه و معنی کفایت امنیت داده


کفایت داده رتبه ایست که اتحادیه اروپا برای کشورهایی صادر می‌کند که سطح امنیت داده های آنها از نظر استانداردهای این بلوک کافی باشد. این اتحادیه همطرازی سیستم حفاظت از داده های برخی کشورها با سیستم حفاظت از داده های اروپا به رسمیت می‌شناسد.

Data adequacy (EU)
کفایت امنیت داده

Equivalent data protection systems
سیستم های حفاظت داده همطراز