دادستان کل یا وزیر دادگستری؟


US Attorney General /or Head of Department of Justice

دادستان کل آمریکا / یا رئیس وزارت دادگستری آمریکا

نکته: در آمریکا برای این عضو کابینه عنوان «وزیر» استفاده نمی شود (با آنکه گاهی برخی رسانه ها حتی بی بی سی فارسی از عنوان وزیر استفاده کرده اند اما در انگلیسی نمی توانید عنوان Secretary of Justice پیدا کنید).

عنوان این شخص: دادستان کل یا رئیس وزارت دادگستری است. او رسما بالامقام ترین حقوقدان (وکیل) کشور است و نباید با ارشدترین قاضی اشتباه گرفته شود.

Chief Justice of the United States

قاضی ارشد ایالات متحدهٔ آمریکا رئیس نظام قضایی فدرال ایالات متحده (همان قوه قضائیه برای آمریکا) و قاضی ارشد دیوان عالی این کشور است. قاضی ارشد یکی از 9 قاضی دیوان عالی است و بقیهٔ قاضی‌ها در سمت دستیاری این دیوان قرار دارند و به آنها قاضی دستیار دیوان عالی (Associate Justice of the Supreme Court) گفته می شود.

ع.ن