BRICS معادل فارسی بریکس


BRICS

بریکس «ائتلاف (پنجگانه) قدرت های اقتصادی نوظهور» است که از کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده است.

ارسال شده در به نشانی بخش فارسی