اولین برف توکیو


روز دوم که رسیدیم توکیو رفته بودم تا حساب بانکی باز کنم. مدتی طول کشید. وقتی بیرون آمدیم تمام چهارراه شینجوکو از برف سفید شده بود. گفتند اینجا چهار سال چنین برفی نیامده بود.

عکس را آن شب با موبایل کنار خانه موقتی مان گرفتم.

تاکاناوادای، میناتو-کو

۲۳ ژانویه ۲۰۱۸