به پایان سال ۲۰۱۹ رسیدیم، سالی که برام سال آشتی با کتاب بود! به دلایلی که توضیحش برام سخته کتاب خوندن و کتاب تمام کردن همیشه برای من مشکل بوده. خیلی زود حواسم پرت میشه و نمیتونم کتابهای طولانی رو تا...