رادیو نفرت: لایک و کامنتهای ما ۲۵ سال پس از نسل کشی رواندا

لیست اسامی و آدرس «بیگانه» ها را به جوان های افراطی هر محله دادند. آنها هم یک به یک دنبال بیگانه ها و خودی های میانه رو رفتند و آنها و خانواده شان را کشتند. همسایه همسایه را کشت و شوهر همسرش را. به ظن … ادامه خواندن رادیو نفرت: لایک و کامنتهای ما ۲۵ سال پس از نسل کشی رواندا