شورای اروپا و شورای اتحادیه اروپا نباید با یکدیگر اشتباه شود.

European Council (Council of the European Union)
شورای اتحادیه اروپا یا شورای اروپایی

Council of Europe
شورای اروپا

Donald Tusk, president of the European Council
دونالد توسک، رئیس شواری اتحادیه اروپا