نزدیک به دو سال است که آمار مبتلایان و فوتی ها شهرها و استان ها از عموم مردم پنهان شده است. تبعات این عدم شفافیت برای جامعه چیست؟ اینجا بخوانید.