بعضی از ایرانی ها قبل از ژاپن پیش قدم شده اند و نام نخست وزیر ژاپن را به شیوه زبان ژاپنی «آبه شینزو» نوشته اند که اشتباه است. رسانه های ژاپنی از جمله ان اچ کی هیچ تصمیمی برای تغییر روش…