سلسیوس نام دقیقتری برای این واحد است اما در اخبار ایران و برای مخاطب عام سانتیگراد آشناتر است. By: via بخش فارسی