اخیرا یک تبلیغ خسته کننده و نامناسب از یک شرکت تبلیغاتی برای شرکت روزانه دیدم که واقعا حالم را گرفت. با کمی تامل و بازبینی به عمق فاجعه آن بیشتر پی بردم و با دیدن تبلیغ قبلی آن حتی رد پایی از بی مسئولیتی شرکت…