مرد ۴۲ ساله ۵ صبح در ژاپن به یک سوپری شبانه روزی دستبرد زده بعد همان جا منتظر مانده تا پلیس بیاد دستگیرش کنه.
گفته هیچ پول یا پس اندازی ندارم. وقتی به زور فروشنده رو مجبور کردم دخل رو خالی کنه فقط ۳۷۰۰۰ ین (۳۴۰ دلار) داشت. گفتم نمیخوام، زنگ بزن پلیس بیاد.

موقع دستگیری ۵۷ین (۶۰۰۰ تومان) داشت.

منبع: توکیو ریپورتر