زارت آموزش و پرورش، فرهنگ، تربيت بدنی، علوم و تکنولوژی ژاپن (مونبوکاگاکوشو) برای دانش آموزان و دانشجويان علاقمند به تحصيل در ژاپن، چهار مقطع به ترتیب زیر دارد. توضیحات را کامل بخوانید. مهلت ارائه مدارک در جدول زمانبندی انتهای هر مقطع نوشته شده.

– Research Student Scholarship (کارشناسی ارشد و دکترا)
– Undergraduate Student Scholarship (کارشناسی)
– College of Technology Scholarship ( فوق ديپلم)
– Specialized Training College Students (فوق ديپلم فنی و حرفه ای)

منبع: سفارت ژاپن در‌تهران
https://www.ir.emb-japan.go.jp/itpr_fa/00_000281.html